College van beroep voor de examens (Cobex)
De rechtsbescherming van studenten is geregeld in de wet. Een van de organen die daarvoor zijn aangewezen is het College van beroep voor de examens (Cobex), onder voorzitterschap van een onafhankelijke (niet aan de AHK verbonden) persoon. Studenten kunnen de Cobex aanschrijven als het gaat om besluiten met betrekking tot de toekenning van studiepunten, tentamens, examens, het niet verkrijgen van het propedeusediploma, het niet toegelaten worden tot een beoordeling of een negatief bindend studieadvies. Als uiterste indieningstermijn geldt een periode van vier weken vanaf het moment dat het betreffende besluit aan de student bekend is gemaakt. Het college beslist binnen tien weken na indiening van het beroepsschrift. Het College oordeelt niet over het niveau van de student zelf, maar over de zorgvuldigheid en de rechtmatigheid van de beslissing. Een beroep is een uiterste maatregel. Studenten worden dan ook met klem geadviseerd eerst het hoofd van de opleiding en/of de studentendecaan te raadplegen. Bezoek ook de Cobex van AHK 

College van Beroep Hoger Onderwijs
Het College van Beroep Hoger Onderwijs oordeelt over de rechtmatigheid van beslissingen met betrekking tot inschrijvingsprocedure, eisen vooropleiding en vakkenpakket, aanvullende eisen en vrijstellingen. Ook over beslissingen met betrekking tot tussentijdse beëindiging van de inschrijving en teruggave van collegegelden. Het College oordeelt niet over het artistieke niveau van studenten. Alvorens beroep in te stellen bij dit college, dient een zogeheten bezwaarschriftenprocedure binnen de AHK te zijn gevolgd. Dit houdt in dat de student een bezwaarschrift moet indienen bij het College van Bestuur van de AHK. De termijn voor indiening van het bezwaarschrift is zes weken. Als dit bezwaar niet wordt gehonoreerd kunnen studenten in beroep gaan bij het College van Beroep Hoger Onderwijs. Dit beroep moet worden ingediend binnen zes weken nadat over het bezwaarschrift is beslist.

 

Delen