De toneelmeester  
Studenten zullen bij toerbeurt fungeren als toneelmeester van hun jaargroep. De toneelmeester is voor de duur van de ‘aanstelling’ contactpersoon voor de jaargroep en verspreidt informatie onder de groep.   
De toneelmeester is als eerste op de lesplaats aanwezig; opent de deur (haalt vooraf de sleutel en bijbehorend tasje met onderwijsmiddelen voor dat lokaal bij de receptie), zorgt indien nodig voor licht en frisse lucht en stelt, wanneer nodig, ondersteunend lesmateriaal en/of apparatuur op. De toneelmeester verlaat als laatste de lesplaats.  
 
Aan het eind van een les/dag zorgt de toneelmeester voor: 

 • opruimen lesmateriaal en AV apparatuur  

 • sluiten van de ramen  

 • veegschoon opleveren van de lesruimte  

 • uitdoen van de verlichting  

 • sluiten van de deur  

 

De toneelmeester :  

 • draagt zorg voor het verzorgd achterlaten van de gemeenschappelijke ruimten op de dagen dat de eigen jaargroep daarvoor de eindverantwoordelijkheid draagt.

 • verzorgt de verspreiding van readers.  

 • Schrijft notulen van klassikale studievoortgangsbijeenkomsten  

Afwezigheid bij de lessen of projecten  
Er wordt van je verwacht dat je aanwezig bent als er lessen en/of projecten geroosterd zijn. Mocht je om dringende redenen niet aanwezig kunnen zijn, dan gelden de volgende regels:  

 • afwezigheid moet altijd gemeld worden bij de jaarcoördinator en de docent  

Voor alle vakken geldt dat een student voor tenminste 90% van de bijeenkomsten aanwezig moet zijn geweest. In het OER  staat exact beschreven wat de regels zijn wat betreft aanwezigheid en verlof.  

Participatie opdracht 

Periode, duur 1e tot 4e jaar, 3 weken 

Inhoud  
Studenten participeren in verschillende organisatorische zaken binnen de opleiding dan wel binnen andere opleidingen binnen de ATD, waarbij de inbreng van de studenten van belang is. Hierbij valt te denken aan de organisatie van de open dagen, publicitaire ondersteuning van de opleiding, een bijdrage aan de selectie van nieuwe studenten, het coachen van eerstejaars studenten, het organiseren van alumnibijeenkomsten en docentendagen. Productiestudenten verzorgen in overleg met de studieleiding ieder een van deze projecten of een opdracht naar keuze. 

Beoordelingscriteria  
Zelfstandigheid 

Begeleider  
Eline van Oosterbroek 

Richtlijnen vergoeding kosten voor projecten OPP 
Studenten betalen zelf:  

 • Boeken en readers;  

 • Kosten om huiswerk in te leveren;  

 • De aanschaf van een laptop (vanaf jaar 1)  

 • Een museumjaarkaart (jaar 1)  

 • Kosten om (individuele) werkstukken, stageverslagen en scriptie te kopiëren en te verzenden. Met het oog op ons duurzaamheidsbeleid moedigen we iedereen aan om zo min mogelijk te printen. 

 • Het bezoeken van extra voorstellingen en concerten 

 

De Opleiding betaalt:

Kopiëren en verzenden van een aantal groepsopdrachten en individuele projecten, namelijk:  

PMM (OPP1): € 25,00  

HOE workshops (OPP2): € 150,00 (voor de eindpresentatie)  

Afstudeervoorstellingen OPP4, zie hiervoor de bijlage van de afstudeervoorstelling  

Werkwijze:  
Budgetten zijn in principe benoemd in de opdracht, inclusief BTW.  
Afrekening met het secretariaat middels een declaratieformulier met originele bonnen en paraaf voor goedkeuring van de artistiek leider. Zonder bonnen wordt er geen geld uitgekeerd. Indien je een voorschot hebt ontvangen en je kunt geen bon overleggen, dan dient het voorschot contant terugbetaald te worden. Voorschotten dienen binnen veertien dagen weer afgerekend te worden bij het secretariaat. In principe worden voor een project alle declaraties bij studieleiding en secretariaat.  
 
Bibliografische conventies  
In dit overzicht wordt beschreven hoe je schriftelijke opdrachten, een scriptie of essay vormgeeft en hoe je de bronnen die je gebruikt op de juiste wijze weergeeft. 
Als je bronnen gebruikt, maar niet aangeeft waar je de informatie vandaan hebt, dan is dit plagiaat. Bronvermelding kan alleen achterwege gelaten worden als het gaat om algemeen geldende meningen en om werkelijke feiten zoals data van gebeurtenissen (WO II eindigde in Nederland op 5 mei 1945). Hoe deze broninformatie wordt weergegeven kan op vele manieren. Er zijn per beroepsgroep verschillende regels die op kleine punten van elkaar verschillen. In deze opleiding wordt de  American Psychological Association stijl gebruikt oftewel de APA-stijl zevende editie. 
Opmaak Typografische indeling  
Schriftelijke opdrachten, je scriptie of een essay schrijf je in een 11 punts letter met regelafstand 1.  

 De titelpagina bevat de volgende informatie:  

 • de titel, eventueel de ondertitel  

 • de naam van de auteur, groep  

 • de naam van de begeleiders  

 • de naam van de opleiding, school  

 • de datum van voltooiing  

Indeling van de tekst  
Om de structuur van de tekst te verduidelijken en een onderscheid te maken tussen delen van de tekst wordt in de opmaak van de tekst een aantal hulpmiddelen gebruikt.  
Hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen: een langere tekst wordt ingedeeld in hoofdstukken en paragrafen. Paragrafen kunnen weer sub paragrafen en bij langere teksten ook subsubparagrafen bevatten. Nog meer paragrafen komt de overzichtelijkheid van de tekst niet ten goede. Hoofdstukken, paragrafen, sub- en subsubparagrafen worden genummerd en moeten van een titel (kopje) zijn voorzien.  
Kopjes: Maak kopjes vet of onderstreep ze en gebruik daarbij een consequent systeem, waarbij het onderscheid tussen hoofdstuktitels (belangrijk, bv. vet en in kapitalen) en paragraaftitels (minder belangrijk, bv. alleen vet) duidelijk is. Maak dit onderscheid eveneens met behulp van (een of meer) witregels.  
Citaten: als een citaat korter is dan 40 woorden, moet dit in de lopende tekst opgenomen worden tussen aanhalingstekens. Langere voorbeelden of citaten dienen visueel te worden onderscheiden van de rest van de tekst. Spring hiertoe een tab stop in en gebruik een enkele regelafstand. Laat boven en onder het ingesprongen citaat één regel wit. 
Citaten moeten foutloos worden overgenomen. Als er een fout in het citaat staat, dan neem je dit ook over. Citeer niet te veel want dat komt de leesbaarheid niet ten goede.  
 
Leestekens worden bij citaten als volgt geplaatst:  

 • zet een kort citaat in de lopende tekst tussen enkele aanhalingstekens;  

 • zet citaten binnen citaten tussen dubbele aanhalingstekens;  

 • geef weglatingen uit een citaat aan door drie punten tussen ronde haken (...);  

 • zet je eigen opmerkingen in een citaat tussen vierkante haken; voeg aan zulke opmerkingen je initialen toe [xxx, XX].  

De richtlijnen APA  
De APA-stijl is ontwikkeld door de American Psychological Association en wordt het meest gebruikt door studenten en onderzoekers in het hbo en in de sociale wetenschappen. Let op dat de richtlijnen zijn gemaakt met de Engelse taal als uitgangspunt. Als je een stuk in het Nederlands schrijft, vertaal de Engelse termen naar het Nederlands.  

Bronvermelding  
Een uitvoerige titelbeschrijving volgt aan het eind van in de bronnenlijst. De bronnenlijst staat helemaal achteraan en heeft de volgende onderdelen:  

 • gepubliceerde bronnen, (ook in digitale vorm)  

 • niet-gepubliceerde bronnen  

 • een verantwoording van de afbeeldingen.  

 

1. Gepubliceerde bronnen  
Een bronnenlijst is een alfabetisch geordende lijst van geraadpleegde bronnen die in een tekst genoemd, aangehaald of geparafraseerd wordt. Is er geen auteur bekend dan wordt gealfabetiseerd op het eerste hoofdwoord van de titel. 
Gepubliceerde bronnen zijn onder andere: 
Boeken 
Scripties 

Tijdschriftartikelen 

websites 
Radio of televisie interview 
websites 
Videoband/CD-rom 
Voorstellingregistraties 
  
2. Ongepubliceerde bronnen 
Interviews 
Correspondentie 
Voorstellingen 
 
3. Afbeeldingen  
In de lijst met afbeeldingen komt een overzicht van alle afbeeldingen. De lijst is niet alfabetisch maar volgt de volgorde van de afbeeldingen in de tekst. Daarom worden afbeeldingen ook genummerd. In de afbeeldingenlijst wordt de volledige titelbeschrijving gegeven, inclusief de herkomst van de afbeelding.   
 
Noten en verwijzingen  
Een scriptie of een essay is een (persoonlijk) betoog. De schrijver zoekt een antwoord op een vraag, of probeert een bepaalde stelling te onderbouwen. Alles wat nodig is voor het betoog hoort in de hoofdtekst. In een verklarende noot worden zaken vermeld die de lopende tekst zouden storen maar toch nuttig zijn. Daarnaast zijn er verwijzende noten. Bronverwijzing is noodzakelijk als je letterlijk citeert maar ook als je parafraseert. Omdat bij scripties en essays gebruik gemaakt wordt van een bronnenlijst, is het in de lopende tekst voldoende de meest basale informatie te noemen. Dit wordt een “in tekst verwijzing” genoemd. 
 
Tussen haken  
 
(Achternaam auteur, jaartal)  

Bij een letterlijk citaat voeg je  de paginanummers toe. (Achternaam auteur, jaartal, p. XX) 
Verhalend  
Dit gebruik je als je de auteur al noemt in de lopende tekst.  

Voorbeeld  
Bronvermelding in de bronnenlijst: 
 
Reijnders, S. (2011). Plaatsen van verbeelding, media, toerisme & fancultuur. Uitgeverij Veerhuis.  

Verwijzing in de tekst bij verwijzing naar pagina 15: 
 
Tussen haken 
De nieuwe benadering lieux d’imagination is gebaseerd op Pierre Nora’s idee van lieux de mémoire (Reijnders, 2011). 
Verhalend 
Als aanvulling op Pierre Nora’s idee van lieux de mémoire introduceert Stijn Reijnders (2011) lieux d’imagination.  
 
Hieronder een kleine selectie van veelgebruikte bronnen op basis van de  7e editie van de APA-stijl: 
Voorbeeld van een boek met 1 auteur:  
Bronvermelding bronnenlijst: 
 
Achternaam, Voorletter. (jaartal). Titel boek. Uitgever. 
Mamet, D. (2010). Theatre. Faber & Faber.  

Referentie in de tekst bij verwijzing naar pagina 50: 
 
(Mamet, 2010)  

Voorbeeld van een boek met 2 tot 3 auteurs: 
Achternaam, Voorletter, & Achternaam, Voorletter. (jaartal). Titel boek. Uitgever.  

Referentie in de tekst: 
(Achternaam & Achternaam, jaartal) 

Voorbeeld van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift: 
Bronvermelding bronnenlijst: 
Achternaam, Voorletter. (datum). Titel van het artikel. Titel van het tijdschrift, jaargang(nummer), xx-xx. URL van doi.  

Referentie in de tekst: 
(Achternaam, jaartal) 

Voorbeeld van een scriptie: 
Bronvermelding bronnenlijst: 
Waaijer, S. (2009). Internationale coproducties in de podiumkunsten [ongepubliceerde scriptie]. Amsterdam Theaterschool.  

Referentie in de tekst: 
(Waaijer, 2009) 

Op https://www.auteursrechten.nl staat meer informatie over de manier waarop de APA-stijl kan worden toegepast.  

 

 

Delen