De opleiding Scenografie leidt op tot een ontwerper die heldere eigen opvattingen heeft over het vakgebied, die met een artistiek inzicht en uitgebreide vakkennis in staat is een - beeldend - vormgevingsconcept te ontwikkelen. De scenograaf doet dat in nauwe samenwerking met andere leden van een artistiek team, realiseert en communiceert het ontwerp, stuurt en begeleidt de uitvoering van de plannen en kent het vakgebied.

Een scenograaf werkt het concept, dat naar aanleiding van een tekstinhoud of een persoonlijke fascinatie is ontwikkeld, verder uit. In de samenwerking binnen een artistiek team heeft de scenograaf het talent om een specifieke beeldtaal te ontwikkelen. Vanuit persoonlijke en autonome bronnen kan de scenograaf de artistieke uitgangspunten binnen een project beeldend vertalen. Het beeldend ontwerp voor een theatraal project of voorstelling vormt een onlosmakelijk onderdeel van het geheel. 

Het doel van de opleiding is om een inspirerende ruimte te bieden waarin talentvolle en eigenzinnige studenten met een open verbinding naar de veranderende samenleving zich kunnen ontwikkelen tot scenograaf. In de studie ontdekt, ontwikkelt en verdiept de student het persoonlijke kunstenaarschap waarmee deze na afstuderen zelfstandig plek in kan nemen in de beroepspraktijk en ook in staat is het kunstenveld verder te helpen ontwikkelen en innoveren.

De studie kent een vierjarige opbouw. De eerste twee jaren zijn meer curriculum georiënteerd, de laatste twee jaren zijn meer student georiënteerd. Dat betekent dat in de eerste helft van de studie de student wordt meegenomen via projecten en lessen in het ontdekken van de brede horizon van het vakgebied. In de tweede helft staan de eigen projecten van de student centraal, met als doel de student als zelfstandig scenograaf af te laten studeren. De studiejaren kennen zodoende een opbouw en thematiek, en per studiejaar hebben de afzonderlijke projecten specifieke leerdoelen.

Hieronder gaan we in op de globale opbouw van het curriculum per jaar.

In deze studiegids zijn alle vakbeschrijvingen te vinden die in het curriculum zijn opgenomen. De beschreven leerdoelen zijn gekoppeld aan een onderliggend thema dat in dat studiejaar centraal staat.

Delen