Naar inhoud
Academie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en Dans
Academie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en Dans

Studiegids

2023-2024
 

De Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie: opleiding voor makende spelers, spelende makers, acteurs voor film- en televisie & muzikaal performers 
 
Inleiding: Terugblik op studiejaar 2022-2023 en introductie op schooljaar 2023-2024 
Het behoeft geen uitleg dat de podiumkunstensector en dus ook het kunstvakonderwijs een uitdagende 3 jaren achter de rug heeft. Tijdens de Coronacrisis heeft de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie zich, net als andere onderwijsinstellingen in Nederland, voortdurend moeten aanpassen aan de gevolgen van de pandemie. Dat heeft op bepaalde momenten veel van docenten en studenten gevraagd, maar ons ook nieuwe dingen geleerd. Echter, nu we deze periode officieel achter ons kunnen laten, is het belangrijk om oog te houden voor de zichtbare en onzichtbare gevolgen van de pandemie bij zowel studenten als docenten  
Nu we het afgelopen schooljaar na twee schooljaren vol aanpassingen weer een normaal schooljaar hebben kunnen doorlopen, hebben we gevoeld hoe de Coronaperiode ons heeft laten ervaren hoe belangrijk flexibiliteit, innovatie en doorzettingsvermogen voor onze opleiding zijn. Attitudes die diepgeworteld liggen in onze onderwijsbenadering. We zijn een hechte gemeenschap die gezamenlijk ontdekt hoe we, ondanks verschillende omstandigheden, randvoorwaarden, locaties, politieke klimaten en uitdagende omstandigheden, toch steeds theater kunnen blijven maken.  

Dit schooljaar specifiek hebben we daarnaast intensief gewerkt aan de ontwikkeling van ons reflectie- en beoordelingsmodel in samenwerking met en onder begeleiding van Gerleen Balstra. Met haar expertise en begeleiding hebben we een krachtig instrument gecreëerd om reflectie te integreren in ons onderwijs. Dit reflectiemodel stelt onze studenten in staat om aan de hand van gedragsindicatoren. diepgaander inzicht te verkrijgen in hun eigen artistieke groei en leerproces.  

Daarnaast hebben we ons, samen met een belangrijk deel van het docententeam en de opleiding Theaterdocent, intensief bijgeschoold in de KAOS Pilot methode, waarvan het denken een essentiële basis vormt voor ons onderwijs. Door middel van deze methode hebben we een vernieuwend denkkader geïntegreerd dat gericht is op het stimuleren van creativiteit, verbeeldingskracht, kwalitatieve samenwerking en experiment binnen het theateronderwijs. Deze methode heeft ons in staat gesteld om grenzen te verleggen, nieuwe benaderingen te verkennen en het potentieel van onze studenten en onszelf verder te ontdekken. Het heeft ons team geïnspireerd en verrijkt, waardoor we een nog dynamischer en innovatiever leerklimaat kunnen bieden waarin studenten worden aangemoedigd om te experimenteren, risico's te nemen en hun eigen artistieke stem te ontwikkelen. Specifiek hebben we gewerkt aan een aantal leerlijnen die we wilden verbeteren rondom thema’s die wij als opleiding belangrijk vinden zoals ons huidige theorieonderwijs, ondernemerschapsonderwijs en hoe we het kunstvakonderwijs nog meer in relatie tot de wereld buiten het gebouw kunnen brengen. 

De toekomst van het kunstvakonderwijs brengt altijd weer, en zo ook in het komende schooljaar 2023-2024, nieuwe uitdagingen met zich mee. Met de opkomst van AI signaleren we een belangrijke factor die het kunstenveld en het kunstvakonderwijs ingrijpend zal gaan veranderen. We erkennen de invloed van deze nieuwe technologie op ons vakgebied en zijn vastbesloten om studenten voor te bereiden op deze veranderende realiteit.  

De ATKA profileert zich als uitgesproken divers en inclusief, iets dat ons ieder schooljaar noopt om nieuwe kennis op te blijven doen binnen onze eigen blinde vlekken en om in de behoeftes te kunnen voorzien voor alle leden van onze diverse community. Zo hebben wij afgelopen jaar veel nieuwe kennis opgedaan over het ondersteunen van studenten met een fysieke beperking, zijn wij actiever gaan werken met het naslagwerk Theatre Histories (meervoud). Ook komend schooljaar blijven we ons inzetten voor het dekoloniseren van het curriculum en de canon die we hanteren, waarbij we streven naar zo breed mogelijke representatie van artistieke perspectieven en stemmen. Ook sociale veiligheid blijft een doorlopend aandachtspunt, waarbij we actief samenwerken met experts en partners om een cultuur van respect en welzijn binnen onze hele community te bevorderen, afhankelijk van het onderwerp dat voor onze studentenpopulatie op dat moment relevant is. Naast alle doorlopende gesprekken die we hierover binnen ons eigen team en met onze studenten voeren, zetten we ook de samenwerking met intimiteitscoördinator Markoesa Hamer voort. 

We zien weer uit naar een nieuw schooljaar. Vast en zeker met nieuwe uitdagingen in het vooruitzicht. Maar met de hechte community die onze school inmiddels is geworden en het vertrouwen in onze vaardigheid om in iedere situatie flexibel te kunnen zijn, zien we dit schooljaar weer vol optimisme en goede zin tegemoet. 

Delen