De  Opleiding Theaterdocent bestaat in zijn huidige vorm sinds 1989 en leidt studenten op tot veelzijdige theatermakers-docenten die kunnen werken met mensen van alle leeftijden en uit alle (culturele) lagen van de samenleving.In 2015 is een tweede variant: Theaterdocent Verkort toegevoegd; een tweejarig traject voor theaterprofessionals die al beschikken over een Bachelor Theater of vergelijkbare ervaring en/of opleidingsniveau.

De opleiding Theaterdocent voorziet in een eerstegraads onderwijsbevoegdheid (Bachelor of Theatre in Education) en leidt theatermakers-docenten op voor de pedagogische theaterpraktijk. De theatermaker-docent stelt in zijn theatrale werk ‘de ander’ centraal en beweegt zich hiermee op het snijvlak van het artistiek en het pedagogisch handelen. Hij/zij is hierbij zowel maker, pedagoog als creator.
De theatermaker-docent drukt zich uit door middel van de kunstvorm ‘theater’. Het gaat hierbij om het uitwerken van theatraal materiaal op de vloer, maar ook het inzetten van een breed spectrum aan vaardigheden op tal van andere vlakken, zowel in het theaterveld, het onderwijs, als daarbuiten. Daarbij ligt de nadruk op het kunnen verleiden en begeleiden van spelers tot het maken en spelen van theater in diverse settings, stijlen en vormen.De theatermaker-docent weet zijn eigen fascinatie onlosmakelijk te verbinden aan de deelnemers en hen met zijn noodzaak, signatuur en nieuwsgierigheid te voeden.

Relatie artistiek, pedagogiek en creator
Het curriculum van de opleiding Theaterdocent stut op drie pijlers: het ambacht van het (theater)maken, het pedagogisch vakmanschap en de handelingsbekwaamheid van de creator. Deze drie pijlers worden, in wisselwerking met elkaar, gedurende de opleiding doorlopend getraind.
De student wordt opgeleid tot een vakbekwaam professional die in staat is de ambachtelijke vaardigheid van het theatermaken te koppelen aan onderzoek en overdracht vanuit de pedagogiek van het werken met ‘de ander’. Binnen de opleiding is er veel aandacht voor het werken vanuit vormgeving van ruimte en lichaam, interdisciplinariteit en verschillende bronnen. Tijdens het werken met de ander wordt er altijd gezocht naar een theatrale (leer)ervaring, waarbij de koppeling tussen het eigen makerschap en de inbreng van de speler onlosmakelijk van kracht is.
De theatermaker-docent is aan het eind van zijn opleiding in staat zijn artistieke ideeën op theatrale wijze vorm te geven (samen) met zijn spelers en deze uit te voeren in uiteenlopende pedagogische situaties en met verschillende doelgroepen. De studenten leren hoe zij in elk van deze situaties een verbinding kunnen maken tussen hun eigen passie voor theater, de betrokken spelers en de gegeven context. Als artistiek initiators en creators zien zij mogelijkheden binnen de verschillende werkvelden en kunnen de daar aanwezige kansen benutten. Hierdoor kan het theatermaken overal en op elk moment plaatsvinden; iedere locatie en iedere ontmoeting vormen mogelijke vertrekpunten voor een theatrale vertelling.
Het onderwijs binnen de opleiding Theaterdocent is bij uitstek een plek om te experimenteren, te mogen falen en te leren. Om die reden richt het eerste jaar zich expliciet op het ontwikkelen van de autonomie van de student ‘in de luwte’. De ‘Bildung’ van de student vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Het gaat om overdracht van kennis, vaardigheden en attitude waarbij het accent ligt op de vakmatige ontwikkeling van de studenten. De kernwaarden en vaardigheden van het vak worden aangeboden, onderzocht en getraind. Omdat de opleiding is afgestemd op een toekomstige werkpraktijk die een grote mate van zelfsturing vooronderstelt, is het belangrijk dat de student al in een vroeg stadium wordt getraind om te handelen vanuit een besef van autonome handelingsbekwaamheid.

Na het eerste jaar wordt actief aansluiting gezocht bij actuele ontwikkelingen in het werkveld. Studenten worden getraind en voorbereid om als maker, pedagoog en creator zelfstandig te gaan werken met een zo groot mogelijke diversiteit aan spelers. Zij worden uitgedaagd om (als stagiaire) deel te nemen aan de praktijk op diverse plekken en met specifieke spelersgroepen. Het stage aanbod is breed; tal van nationale en internationale stage partners behoren tot de mogelijkheden.

 

Delen