Kader van de academieregels
De AHK-reglementen zijn van kracht, waaronder het studentenstatuut, integriteitscode, gedragscode sociale veiligheid, klachtenregeling ongewenst gedrag en ICT-gebruiksregels. Deze zijn te vinden op MyAHK en ahk.nl.

Deelname aan het onderwijs

 • De student is gehouden het voor hem of haar vastgestelde studieprogramma te volgen.
 • De student mag alleen deelnemen aan lessen waar hij of zij is ingedeeld. Hier kan alleen van worden afgeweken na toestemming van de leiding.
 • In bepaalde omstandigheden kunnen studenten van buiten de opleiding deelnemen aan een lesaanbod. De leiding van de opleiding beslist over deelname en plaatsing van deze studenten en houdt zich er aan de betreffende docent(en) en jaargroep(en) tijdig in te lichten. Met deze  (gast)studenten worden afspraken gemaakt over kosten en duur van deelname en eisen die daaraan gesteld worden.

Ziekte

 • In geval van ziekte meldt de student zich voor 9.00 uur ‘s morgens af bij het secretariaat van zijn opleiding of op de manier waarop de opleiding dat heeft aangegeven. Ook wanneer de student in de loop van de dag de school verlaat i.v.m. ziekte dient hij zich af te melden bij het secretariaat. Terugkeer na ziekte dient eveneens gemeld te worden.
 • Bij langdurige ziekte of in het geval van een blessure dient de student contact op te nemen met de artistiek leider van zijn opleiding, waarna afspraken worden gemaakt.

Toegestane absentie

 • Voor incidentele afwezigheid met een geldige reden (bv in het geval van persoonlijke of familieomstandigheden, een doktersbezoek of in sommige  gevallen een auditie of workshop) kan een student een verzoek voor een verklaring toegestane absentie (of excused absence) indienen bij zijn opleiding. Zo’n verklaring wordt alleen gegeven wanneer die tijdig is aangevraagd en na schriftelijke toestemming van de artistiek leider. Voor het verkrijgen van toegestane absentie is de student zelf verantwoordelijk. Toegestane absentie geldt als aanwezigheid.
 • Studenten met een blessure zijn tijdens de les aanwezig om te observeren, maar alleen als de aard van de blessure dit toelaat. Dit wordt als aanwezigheid genoteerd. Open wonden moeten altijd bedekt zijn met een pleister of een verband. Met de artistiek leider wordt vastgesteld welke lessen de student al dan niet actief kan (en moet) volgen, indien nodig in overleg met de afdeling Health & Performance.

Te laat komen en lesverzuim 

 • Voor alle lessen geldt dat wie te laat is niet aan de les kan deelnemen, maar wel gevraagd kan worden te blijven kijken. Te laat komen wordt genoteerd als afwezig, tenzij de student een goede reden heeft (dit ter beoordeling van de docent). Hetzelfde geldt voor het te laat komen in een repetitie, waarbij dit bovendien consequenties kan hebben voor participatie in een stuk, project of voorstelling.
 • Indien tijdens een lesblok of project blijkt dat een student zonder geldige reden al te veel lessen of bijeenkomsten heeft gemist om nog te kunnen voldoen aan de participatienorm (90% en bij hoge uitzondering met redenen omkleed 70%), kan de docent de student niet beoordelen. Zie voor meer informatie hierover de onderwijs- en examenregeling.
 • De docent die verantwoordelijk is voor de begeleiding van dit blok of project kan de artistiek leider verzoeken deze student uit te sluiten van verdere deelname. De artistiek leider past, alvorens een besluit te nemen, hoor en wederhoor toe. Indien het verzoek van de docent gegrond wordt verklaard, wordt de student de toegang tot het lesblok of project ontzegd en wordt deze hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 • Klik hier voor Addendum ivm Corona

Uitsluiting van deelname aan  het  onderwijs

 • Studenten, docenten en medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan de Academie voor Theater en Dans. Het is daarbij van belang dat iedereen zich inzet, en dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar rol in het onderwijsproces en in de organisatie.
 • Indien een student door zijn gedrag, uitlatingen of door herhaaldelijke ongeoorloofde afwezigheid de voortgang van zijn eigen leerproces of dat van zijn medestudenten verstoort, wordt hij hier door de leiding op aangesproken. Meer informatie over de maatregelen die dan genomen kunnen worden en de bijhorende procedures is te vinden in de in de onderwijs en examenregeling
 • Studenten die in de problemen komen, of die bezwaar willen maken tegen bovengenoemde maatregelen bij de directie van de Academie voor Theater en Dans, worden met klem geadviseerd om eerst contact op te nemen met de decaan van de Academie voor Theater en Dans, timon.hagen@ahk.nl 020 - 527 7637.

Werken naast de opleiding

 • Werken buiten de school ín de lestijden van de student is in principe niet toegestaan, behalve in stageperiodes. In alle andere gevallen dient de student vooraf toestemming te vragen aan de artistiek leider. Van belang is dat de student om zijn diploma te kunnen halen alle onderdelen met positief resultaat moet hebben afgesloten.
 • In dergelijke gevallen zal dan ook een vervangende opdracht of meer opdrachten worden verstrekt of een individuele leertraject worden bepaald waarin alle onderdelen alsnog aan de orde komen. Voor dit laatste traject is toestemming van de examencommissie vereist.

Leskleding 

 • Aan het begin van het studiejaar wordt aangegeven welke kleding en schoenen studenten dienen aan te schaffen. Het is verstandig spitzen/tapschoenen aan te schaffen in overleg met de betrokken docent.
 • Studenten krijgen aan het begin van het schooljaar een locker toegewezen.

Regels gebouw
Zie intranet.

Delen