Halverwege het propedeusejaar, in december of januari, wordt voor de eerste keer je ontwikkeling getoetst en integraal beoordeeld. Mocht de voortgang van je ontwikkeling en de studieresultaten niet aan de vereisten voldoen en in het geval de beoordelingsvergadering bovendien onvoldoende vertrouwen heeft dat jij als student de opleiding met succes zal kunnen afronden, dan ontvang je uiterlijk vóór 1 februari een schriftelijke waarschuwing dat je mogelijk aan het eind van het jaar een negatief bindend studieadvies zal krijgen. In sommige gevallen besluit een student dan reeds de studie te staken.

Aan het einde van het eerste studiejaar wordt een beslissing genomen over het behalen van de propedeuse waarmee je toelating krijgt tot de hoofdfase. Als je voortgang en ontwikkeling onvoldoende zijn wordt er in het uiterste geval overgegaan tot een negatief bindend studieadvies (nbsa). Dit betekent dat je je niet opnieuw voor dezelfde opleiding binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten kunt inschrijven.

Met alle studenten die een nbsa krijgen worden gesprekken gevoerd. In uitzonderlijke gevallen kan, afhankelijk van de uitkomst van de integrale beoordeling, een herkansing worden aangeboden in de vorm van het volledig overdoen van het eerste jaar. Met dit advies wordt aangegeven dat er voldoende vertrouwen is dat je na dit jaar je propedeuse zult halen.
Mocht een (te verwachten) nbsa het gevolg zijn van bijzondere  persoonlijke omstandigheden, dan is het raadzaam dat je tijdig contact opneemt met de studentendecaan die in overleg met de directie kan bepalen of het mogelijk is het advies op te schorten tot in het tweede jaar of totdat de student het eerste jaar heeft overgedaan.
 
Meer informatie over de exacte regelgeving rond het negatief bindend en opgeschorte studieadvies is te vinden in de OER Onderwijs- en examenregeling van de Academie voor Theater en Dans.

 

Bekijk hier de extra richtlijnen op de OER i.v.m. Corona.

Delen