Studenten die bepaalde vakken / studieonderdelen al tijdens een eerdere opleiding met succes hebben afgerond, of die op een andere manier kunnen aantonen dat ze zich bepaalde competenties al op hbo-niveau hebben eigengemaakt, kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor vrijstelling voor een of meerdere vakken / studieonderdelen.

Vrijstellingen moeten worden aangevraagd bij de artistiek leider van de opleiding, en in de meeste gevallen ook bij de vakdocent van het betreffende vak / studieonderdeel. Als je artistiek leider en de vakdocent(en) er voldoende van overtuigd zijn dat je voor vrijstelling in aanmerking komt zullen zij je vrijstellingsverzoek voorleggen aan de Examencommissie van de Academie voor Theater en Dans. Deze commissie beslist uiteindelijk over je verzoek.

Artistiek leiders kunnen voor studenten twee soorten vrijstelling aanvragen:

  1. vrijstelling voor afzonderlijke studieonderdelen op basis van eerder verworven competenties;
  2. vrijstelling in verband met een alternatieve leerroute. Hiervan is sprake wanneer een student gaande de studie met zijn/haar artistiek leider overeenkomt een of meer studieonderdeel/delen te vervangen door een (of meer) ander(e). Alleen vrijstellingen voor studieonderdelen die buiten het profiel van de opleiding of CROHO-nummer (dit is het registratienummer binnen het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) vallen én buiten het reguliere curriculum moeten aan de Examencommissie worden voorgelegd. Voor vakken die buiten de eigen opleiding, maar binnen het eigen profiel of CROHO worden gevolgd volstaat toestemming van de artistiek leiders van beide opleidingen. Ook in dat geval dienen afspraken over de te volgen vakken, en over de beoordeling en afsluiting hiervan, op schrift te worden vastgelegd en moeten deze afspraken worden toegevoegd aan het studentendossier. 
Delen