Ondanks dat het onderwijs meestal in groepen plaatsvindt, is het sterk gericht op de individuele ontwikkeling van jou als student. Studiebegeleiding, waaronder ook de stage- en afstudeerbegeleiding, is daarmee vooral studentbegeleiding en is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De artistiek leiders hebben een centrale taak en zijn eindverantwoordelijk voor de studiebegeleiding. Afhankelijk van de opleiding hebben ook mentoren of stafdocenten een begeleidende taak die hun vak overstijgt.
Daarnaast is er een decaan aan de Academie voor Theater en Dans verbonden en kan advies worden ingewonnen met betrekking tot gezondheidszorg (Health & Performance).

Artistiek leiders voeren regelmatig gesprekken met jou als student over jouw ontwikkeling in relatie tot het kunstenaarschap en het beroepsperspectief. Je wordt begeleid in het vinden van je positie in het onderwijs en je toekomstige werkveld. Concreet gebeurt dit in de eerste twee jaar via studievoortgangsgesprekken. In latere jaren is deze begeleiding individueler en wordt verzorgd door een mentor.

In het vierde jaar van de opleiding, de afstudeerfase en stageperiode, trekt de school zich bewust terug. Je kiest een afstudeer- of stagebegeleider en deze representeert, voor een belangrijk deel op jouw initiatief, het directe contact met de opleiding. Je kunt kiezen voor een minimaal contact, omdat deze fase van de studie naast eigenheid ook vooral de ontwikkeling van zelfstandigheid moet bevorderen. Maar als je meer begeleiding nodig hebt, kan dat ook, maar zal je dat zelf moeten organiseren.

Soms is er de optie om, na overleg met de opleiding, mensen uit het vak te vragen om als mentor op te treden. Dit systeem is informeel, berust op afspraken tussen de student en de begeleider en speelt zich buiten de beoordelingskaders en evaluatietermen van de school af.

Delen