Elke student wordt aan het einde van de propedeutische fase geadviseerd omtrent het vervolg van de opleiding. Aan dit advies kan een afwijzing voor onbepaalde tijd worden verbonden. Zo’n afwijzing heet een negatief bindend studieadvies (nbsa). Indien voor het onderwijs in het eerste jaar 60 studiepunten zijn behaald, is het propedeuse-examen met goed gevolg afgelegd en ontvangt de student het propedeuse getuigschrift.

In het geval het propedeuse-getuigschrift door persoonlijke omstandigheden, welke zijn benoemd in de onderwijs- en examenregeling, niet in het eerste jaar wordt behaald kan, afhankelijk van deze omstandigheden en de uitkomsten van de integrale beoordeling, uitstel van het bindend studieadvies worden verleend. Het advies wordt dan uitgesteld tot het eerste semester van het tweede jaar, tot het einde van het tweede jaar of kan bestaan uit het helemaal overdoen van het eerste jaar.
Tijdens een van de daaropvolgende semesterbeoordeling(en), in overeenstemming  met het uitstel dat is verleend, zullen de behaalde resultaten en de ontwikkeling opnieuw worden beoordeeld. Indien sprake is van een positieve beoordeling met betrekking tot de propedeuse-onderdelen, is het propedeutisch examen alsnog met goed resultaat afgesloten en krijgt de student het propedeuse-getuigschrift uitgereikt.
Echter, in alle bovengenoemde gevallen kan ook tot een negatief bindend studieadvies worden overgegaan als de ontwikkeling niet als voldoende is beoordeeld.

In uitzonderlijke gevallen kan de beoordelingsvergadering besluiten tot een herkansing van het eerste jaar. Als er geen sprake is van persoonlijke omstandigheden, wordt dit gezien als een positief advies en kan geen negatief bindend studieadvies meer worden gegeven aan het eind van deze herkansing.

Het Negatief Bindend Studieadvies (nbsa)
Een nbsa wordt gegeven als de studieresultaten van een student niet aan de vereisten voldoen en de commissie van examinatoren/ beoordelingsvergadering bovendien onvoldoende vertrouwen heeft dat de student de opleiding met succes zal kunnen afronden.
Voorafgaand aan het negatief bindend studieadvies wordt de student door of namens de faculteitsdirectie niet later dan 1 februari van het lopende studiejaar schriftelijk gewaarschuwd. Indien wegens aanzienlijke verslechtering van de studieresultaten pas na 1 februari aanleiding bestaat voor het afgeven van een schriftelijke waarschuwing, wordt deze alsnog afgegeven uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de eindbeoordeling zodat verbetering nog mogelijk is.

Meer informatie over de exacte regelgeving rond de nbsa en opgeschorte advies is te vinden in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van de Academie voor Theater en Dans. Deze is voor alle studenten beschikbaar op intranet. Studenten kunnen hierover ook contact opnemen met decaan Timon Hagen: timon.hagen of 020 - 527 76 37

Bekijk hier de extra richtlijnen op de OER i.v.m. Corona.

Delen